Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Αγαπητέ Συνεργάτη,
Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και βρισκόμενοι στη διαδικασία εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί από εσάς να το συμπληρώσετε θα είναι μικρός, αλλά η συμμετοχή σας στην παραπάνω προσπάθεια θα είναι μεγάλη και πολύτιμη για εμάς.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου; Παρακαλούμε σημειώσετε με «x» την απάντηση που εκφράζει τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας για τα παρακάτω:

Πολύ δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πολύ ικανοποιημένος

1. Ήταν εύκολη η επικοινωνία μαζί μας;

Πολύ δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πολύ ικανοποιημένος

Πολύ δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πολύ ικανοποιημένος

Πολύ δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πολύ ικανοποιημένος

2. Ήταν εύκολη η επικοινωνία με τη διοίκηση
της εταιρείας (πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο,
διευθυντή) εφόσον το επιθυμήσατε;

3. Η ενημέρωση που είχατε καθ' όλη τη διάρκεια
εξέλιξης της συνεργασίας ήταν κατατοπιστική
και ικανοποιητική;

4. Οι εργαζόμενοι της Αναπτυξιακής ήταν πρόθυ-
μοι να ανταποκριθούν στα αιτήματα σας (π.χ. διευ-
κρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες κτλ);

Πολύ δυσαρεστημένος

Δυσαρεστημένος

Ουδέτερος

Ικανοποιημένος

Πολύ ικανοποιημένος

5. Είστε ικανοποιημένος από τις μορφές
δημοσιοποίησης της πληροφορίας για τις
δραστηριότητες της Αναπτυξιακής;