Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια επιβατικών οχημάτων
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01/02/2021.
Δείτε εδώ την διακήρυξη