Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προχωρά στην ανακοίνωση τεσσάρων (4) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεπτά άτομα (17), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2021

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις αφορούν στις ειδικότητες: Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ (7 άτομα), Κοινωνιολόγων (1 άτομο), Εποπτών Στέγασης (5 άτομα) και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών/ Διερμηνέων (4 άτομα). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά παραρτήματα, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: 
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κοινωνιολόγος
Επόπτες Στέγασης
Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές/Διερμηνείς 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (23-12-2020)
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κοινωνιολόγος
Επόπτες Στέγασης
Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές/Διερμηνείς
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (29-12-2020)
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Κοινωνιολόγος
Επόπτες Στέγασης
Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές/Διερμηνείς