Οριστικά Αποτελέσματα CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου (Ιδιωτικά έργα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 403/09-4-2019)


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2., την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 40/29-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER N. Ηρακλείου, ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.2.2
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.2.3
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.2.4
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.2.5
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.3.1
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.3.3
Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.3.4

Συνολικά εντάσσονται εξήντα τρία (63) έργα με Συνολικό Κόστος 17.918.995,34€ και Δημόσια Δαπάνη 9.404.760,92€.
Οι προτάσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης. 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου
Εμμανουήλ Κοκοσάλης