Οριστικά αποτελέσματα CLLD / LEADER Μεσαράς (Δημόσια)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 237/18-03-2019)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της εν λόγω πρόσκλησης, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26/25-6-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς, ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.4.2

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.4.3

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.4.4

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποδράσης 19.2.4.5

Οι προτάσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Μεσαράς

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης