Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Master Plan για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης στο αγροτικό και τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Αρ. πρωτοκόλλου: 390/28-04-2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/05/2020 και ώρα 16:00
 
Δείτε εδώ τη διακήρυξη