Προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ 1/2019
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ – CLLD/LEADER), διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Η Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 27/12/2019

Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση (.pdf)
Παράρτημα γλωσσομάθειας 26.10.2017 (.doc)
Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ 30.03.2017 (.doc)
Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ  (.doc)
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αλφαβητικός πίνακας  
Πίνακας κατάταξης