1η Πρόσκληση CLLD/LEADER - 19.2. Δημόσια έργα

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρνοντος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (Υπομέτρο 19.2)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  1. Υπόδειγμα Σύμβασης Έργου που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση
  2. Υπόδειγμα Σύμβασης Έργου Συλλόγου / Σωματείου
  3. Υπόδειγμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου / Σωματείου
  4. Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα Συλλόγου / Σωματείου  
  5. Υπόδειγμα Κανονισμού Προμηθειών  Συλλόγου / Σωματείου
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  1.  Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων - Υποδείγματα
  2.  Κανόνες Δημοσιότητας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ