Συνοπτικός διαγωνισμος για τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς
Διακήρυξη 664/16-10-2017 Γεωργική Σχολή Μεσαράς
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει το με αρ. 664/16-10-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης – αναβάθμισης του πρώην σταθμού γεωργικής έρευνας Μεσαράς και της Επαγγελματικής Σχολής Κρήτης» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (45.0000,00€ +10.800,00€ ΦΠΑ 24% = 55.800,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 16:00

Διακήρυξη
Παράρτημα Γ
Παράρτημα ΣΤ