Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης
Το Μέτρο 19 – LEADER του ΠΑΑ θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, έτσι όπως ορίζονται σύμφωνα με την τυπολογία της ΕΕ σε επίπεδο Νομού, νομοί κυρίαρχα ή ενδιάμεσα αγροτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Ν. Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής. 
Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και της στρατηγικής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό και να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.
  • Να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός.  Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
  • Να είναι αγροτικές περιοχές (Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής).
Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».
Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.
Δεδομένου ότι από την 1η πρόσκληση (ΥΑ 1435.06.2016 [ΦΕΚ 1839/Β/2016]) έχουν επιλεγεί 47 περιοχές εφαρμογής, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή τριών επιπλέων περιοχών εφαρμογής.  
Πίνακας 

ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

 

 

 ΕΚΤΑΣΗ (km2)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

69,87

809

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

69,87

809

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

ΟΡΕΙΝΗ

7,99

164

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου

 

3,32

103

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής

ΟΡΕΙΝΗ

19,84

236

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς

ΟΡΕΙΝΗ

38,72

306

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

205,57

10.031

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

109,3

2.236

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

 

5,27

142

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

ΟΡΕΙΝΗ

25,40

579

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

ΟΡΕΙΝΗ

63,30

454

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας

15,33

1.061

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

96,27

7.795

Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου

 

27,54

5.746

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

 

10,08

550

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

 

13,02

250

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

 

5,07

54

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

ΟΡΕΙΝΗ

18,16

435

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

 

22,40

760

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

275,44

10.840,00

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.643,12

305.490

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

8.341,51

623.065,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

132.049,00

10.816.286,00

Χάρτης