Διαγωνισμός για Εκπόνηση Μελέτης Τεχν/κών Εφαρμογών

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών».

 

Περίληψη της Προκήρυξης Παραδοτέου 3.3.1
Αναλυτική Προκήρυξη Παραδοτέου 3.3.1
Αποτελέσματα Προκήρυξης Παραδοτέου 3.3.1

image001.jpg

 
image002.jpg image007.jpg