Αρχική Σελίδα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Π. CLLD/LEADER Εκτύπωση E-mail

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Αξιολόγηση Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης των  Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, CLLD/LEADER Μεσαράς και CLLD/LEADER Αλιείας

Που συγχρηματοδοτούνται από

•             το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) - υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»”) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) και

•             το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 (Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» - υπομέτρο 4.4 «Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού») ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ).

Ποσό προϋπολογισμού: 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png