Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Προσωρινός Πίνακας Αξιολογημένων Δημόσιων Έργων του CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ)
Προσωρινός Πίνακας Αξιολογημένων Δημόσιων Έργων του CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). ΜΕΣΑΡΑ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3942). Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 CLLD.32.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ) του Τοπικού Προγράμματος CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ). 
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των αξιολογημένων έργων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενώ παράλληλα έχει κοινοποιηθεί και στους δυνητικούς δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης 11047/EΥΘΥ/1020 /20.10.2016, (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016). Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης  του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης.  Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Διευθυντή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 
Οι προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και οριστικοποιηθεί ο Πίνακας Κατάταξης και μετά την έκδοση απόφασης ένταξης από την ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου.


 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png