Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Προσωρινά αποτελέσματα δημοσίων έργων CLLD LEADER Μεσαράς
Προσωρινά αποτελέσματα δημοσίων έργων CLLD LEADER Μεσαράς Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 237/18-03-2019) 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.  
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της εταιρείας.  
Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πίνακα αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ΟΠΣΑΑ, στο πεδίο «Εγχειρίδια-Κανονισμοί») και υποβάλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τα δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στο πρωτόκολλο της εταιρείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων. Εφόσον το αποδεικτικό κατάθεσης αποσταλεί ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχει περιέλθει στα γραφεία της ΟΤΔ, με ευθύνη του δικαιούχου, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και αποδεικτικό κατάθεσης) δεν θα γίνει δεκτή.
Η προσφυγή υποβάλλεται και εξετάζεται από Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31-12-2018) ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται οι λόγοι. Σε περίπτωση που είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της κάθε αίτησης στήριξής (φύλλα επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, εγκεκριμένος προϋπολογισμός) αποστέλλονται ατομικά σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους.
Οι προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση τυχόν ενδικοφανών προσφυγών και μετά την έκδοση απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png