Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Προσωρινά αποτελέσματα CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου
Προσωρινά αποτελέσματα CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 340/10-4-2018)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2. 
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 
Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, κατά του πίνακα αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ΟΠΣΑΑ, στο πεδίο «Εγχειρίδια-Κανονισμοί»)  και υποβάλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρωτόκολλο της εταιρείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Εφόσον το αποδεικτικό κατάθεσης αποσταλεί ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχει περιέλθει στα γραφεία της ΟΤΔ, με ευθύνη σας, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και αποδεικτικό κατάθεσης) δεν θα γίνει δεκτή.
Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης (απόφαση της Ε.Δ.Π. κριτήρια αξιολόγησης, βαθμολόγηση, καθώς και φύλλο ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης εφόσον έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος της αίτησής σας κλπ) απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχετε πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποιήσατε για την υποβολή της αίτησης στήριξης σας (λαμβάνετε δε και σχετικό αυτοματοποιημένο e-mail από το σύστημα) και μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr.
Οι προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση τυχόν ενδικοφανών προσφυγών και μετά την έκδοση απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος