Αρχική Σελίδα arrow 1η πρόσκληση 19.2 Δημοσίου Χαρακτήρα
1η πρόσκληση CLLD LEADER Μεσαράς - 19.2 - Δημόσια έργα Εκτύπωση E-mail
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Μεσαράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί (ανάλογα με τη δράση) τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  
  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα 
  • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.  Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Μεσαράς της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.  
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 1.412.500€ 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.  
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 23/3/2019, ημέρα Σάββατο.  
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 22/8/2019, ημέρα Πέμπτη.
Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στα ηλεκτρονικά αρχεία και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν: 

Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Δ) ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, αναζητάτε την πρόσκληση στο πεδίο (Πρόσκληση) με τον κωδικό M2998975 (ΜΕΣΑΡΑ) και στη συνέχεια επιλέγετε την υποδράση που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με τον κωδικό της.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png
logo_estia.png
logo___.png