Αρχική Σελίδα
Συνοπτικός Διαγωνισμός-Αξιοποίηση Δ.Π. Δ. Αρχ-Αστ. Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ) προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων (Κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών)» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (60.0000,00€ +14.400,00€ ΦΠΑ 24% = 74.400,00€).

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 402 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2/08/2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Τετάρτη 1/08/2018 και ώρα 16:00 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος