Ενημερωτικές εκδηλώσεις Εκτύπωση E-mail
«Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το Νέο LEADER 2014-2020 για την περιοχή Μεσαράς»
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου αποτέλεσε την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, για τις τρεις τελευταίες προγραμματικές περιόδους. Τα τοπικά προγράμματα LEADER που υλοποίησε είχαν απόλυτη επιτυχία και έχει καταφέρει να συμβάλλει με επιτυχία στην αναπτυξιακή στρατηγική στην περιοχή του Ηρακλείου. 
Με την από 12/12/2016 με αρ. πρωτ. 3206 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 4111/Β/2016) εγκρίθηκαν δύο προγράμματα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου για το Νομό Ηρακλείου: 
  • ένα πολυταμειακό, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 11.050.000€, ως εξής: 8.900.000€ από το ΕΓΤΑΑ και 2.150.000€ από το ΕΤΘΑ, και αφορά την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, εκτός της περιοχής του κόλπου της Μεσαράς, και
  •  ένα μονοταμειακό ΕΤΘΑ με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ύψους 3.950.000€, που αφορά στην περιοχή του κόλπου της Μεσαράς. 
Συνολικά, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου θα διαχειριστεί 15εκ.€ Δημόσια Δαπάνη με συνολικό προϋπολογισμό περίπου στα 25εκ.€.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημοσίευσε στις 6/07/2017 νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER (ΕΓΤΑΑ). Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής θα υποβάλει μία νέα πρόταση για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από ΥΠΑΑΤ και θα αφορά στην περιοχή της Μεσαράς, η οποία είναι και η μόνη περιοχή του Νομού Ηρακλείου που δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα με δράσεις γεωργικού ταμείου, αλλά μόνο για δράσεις αλιείας.