Αρχική Σελίδα
Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης Εκτύπωση E-mail
Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (Απόφαση 11247/28-12-2012 «αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011» ΦΕΚ Β/3465/28-12-2012, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά).  
Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».
Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Περιοχές εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ
Για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ λαμβάνετε υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.
Όσες στρατηγικές αιτούνται χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τεκμηριώσουν, με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, την εξάρτηση των προτεινόμενων περιοχών  από την αλιεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 5.1.2. του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι περιοχές αυτές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Έκταση: Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
  • Εύρος παράκτιας ζώνης: Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).
  • Εξάρτηση από την αλιεία: Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.
Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται: i) Στα νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου η αλιευτική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μικρών νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) ii) Στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, iii) Στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο φορέας θα αιτηθεί ενίσχυση και από το ΕΠΑλΘ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 παρ. 3β & 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής σε περίπτωση μονοταμειακής προσέγγισης. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CLLD/LEADER
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΑΑ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΠΑΛθ
ΠΛΗΘ. ΕΚΤ. ΠΛΗΘ. ΕΚΤ.
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16.692,00 339,09 303,00 33,42
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.042,00 31,89 0,00 0,00
Δημοτική Κοινότητα Αρχανών 3.996,00 22,47    
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών 1.046,00 9,42    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 5.217,00 204,73 303,00 33,42
Τοπική Κοινότητα Αχεντριά 303,00 33,42 303 33,42
Τοπική Κοινότητα Εθιάς 259,00 28,56    
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 297,00 9,40    
Τοπική Κοινότητα Λιγορτύνου 521,00 14,65    
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 625,00 15,74    
Τοπική Κοινότητα Παρανύμφων 192,00 22,10    
Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίων 191,00 8,08    
Τοπική Κοινότητα Πύργου 984,00 23,14    
Τοπική Κοινότητα Τεφελίου 668,00 20,41    
Τοπική Κοινότητα Χαρακίου 307,00 11,00    
Τοπική Κοινότητα Χάρακος 870,00 18,23    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6.433,00 102,47 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 396,00 3,64    
Τοπική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών 886,00 2,43    
Τοπική Κοινότητα Αλαγνίου 174,00 5,86    
Τοπική Κοινότητα Αστράκων 224,00 2,84    
Τοπική Κοινότητα Αστριτσίου 314,00 5,21    
Τοπική Κοινότητα Δαμανίων 310,00 19,21    
Τοπική Κοινότητα Καλλονής 242,00 3,33    
Τοπική Κοινότητα Καταλαγαρίου 286,00 2,30    
Τοπική Κοινότητα Κουνάβων 915,00 6,41    
Τοπική Κοινότητα Μελεσών 361,00 7,36    
Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 544,00 22,88    
Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς 560,00 5,23    
Τοπική Κοινότητα Πεζών 441,00 4,80    
Τοπική Κοινότητα Χουδετσίου 780,00 10,97    
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ  5.563,00 222,39 2.902,00 91,72
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 440,00 8,82 440,00 8,82
Τοπική Κοινότητα Αμιρά 818,00 15,55 818,00 15,55
Τοπική Κοινότητα Άνω Βιάννου 984,00 29,26 984,00 29,26
Τοπική Κοινότητα Αφρατίου 151,00 4,55    
Τοπική Κοινότητα Βαχού 113,00 9,14 113,00 9,14
Τοπική Κοινότητα Εμπάρου 323,00 14,67    
Τοπική Κοινότητα Καλαμίου 433,00 10,72    
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου 115,00 12,41    
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σύμης 138,00 17,94    
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου 151,00 5,96    
Τοπική Κοινότητα Μάρθας 178,00 9,70    
Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων 201,00 12,01    
Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου 235,00 16,89    
Τοπική Κοινότητα Πεύκου 340,00 12,39    
Τοπική Κοινότητα Συκολόγου 396,00 13,43    
Τοπική Κοινότητα Χόνδρου 547,00 28,95 547,00 28,95
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  13.002,00 333,01 0,00 0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4.587,00 99,02 0,00 0,00
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 2.043,00 15,61    
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 665,00 17,70    
Τοπική Κοινότητα Άνω Μουλίων 353,00 6,60    
Τοπική Κοινότητα Δουλίου 210,00 10,54    
Τοπική Κοινότητα Λαρανίου 191,00 16,19    
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 797,00 19,01    
Τοπική Κοινότητα Πρινιά 328,00 13,37    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 3.907,00 89,40 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα 861,00 16,12    
Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου 320,00 3,90    
Τοπική Κοινότητα Βαγιονιάς 804,00 19,90    
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων 301,00 11,76    
Τοπική Κοινότητα Γκαγκαλών 457,00 12,52    
Τοπική Κοινότητα Μητροπόλεως 394,00 3,36    
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 244,00 5,16    
Τοπική Κοινότητα Πλώρας 217,00 10,56    
Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών 309,00 6,12    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 4.508,00 144,59 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Άνω Ακρίων 686,00 18,84    
Τοπική Κοινότητα Ασημίου 1.189,00 8,84    
Τοπική Κοινότητα Διονυσίου 360,00 11,85    
Τοπική Κοινότητα Λουρών 214,00 7,04    
Τοπική Κοινότητα Σοκαρά 765,00 15,21    
Τοπική Κοινότητα Σταβιών 523,00 48,76    
Τοπική Κοινότητα Στερνών 327,00 20,45    
Τοπική Κοινότητα Στόλων 444,00 13,60    
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  16.541,00 184,72 0,00 0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 2.930,00 41,46 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος 613,00 11,67    
Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών 425,00 11,60    
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών 1.083,00 9,17    
Τοπική Κοινότητα Πενταμοδίου 300,00 2,52    
Τοπική Κοινότητα Πετροκεφάλου 182,00 3,09    
Τοπική Κοινότητα Πυργούς 327,00 3,41    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.902,00 56,63 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Βασιλειών 2.256,00 13,80    
Τοπική Κοινότητα Βουτών 1.300,00 8,62    
Τοπική Κοινότητα Δαφνέ 1.204,00 14,59    
Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου 1.229,00 10,81    
Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων 913,00 8,81    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.605,00 8,37 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 1.605,00 8,37    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 1.844,00 21,53 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αυγενικής 539,00 9,09    
Τοπική Κοινότητα Βενεράτου 869,00 7,57    
Τοπική Κοινότητα Κερασίων 267,00 2,65    
Τοπική Κοινότητα Σίβας 169,00 2,22    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.260,00 56,73 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα 1.157,00 11,10    
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 674,00 25,74    
Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία 1.429,00 19,89    
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  21.312,00 164,86 2.800,00 43,02
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 19.221,00 98,70 2.800,00 43,02
Δημοτική Κοινότητα Γαζίου 14.640,00 21,45    
Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 1.015,00 21,87 1.015 21,87
Τοπική Κοινότητα Καλεσιών 1.255,00 10,56    
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 1.785,00 21,15 1.785 21,15
Τοπική Κοινότητα Φόδελε 526,00 23,67    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 2.091,00 66,16 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 245,00 21,66    
Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 58,00 2,44    
Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου 309,00 3,36    
Τοπική Κοινότητα Μαράθου 351,00 14,60    
Τοπική Κοινότητα Μονής 195,00 3,89    
Τοπική Κοινότητα Τυλίσου 933,00 20,21    
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  17.563,00 398,53 848,00 44,91
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10.476,00 238,40 848,00 44,91
Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου 4.822,00 25,01    
Τοπική Κοινότητα Γαρίπας 516,00 15,63    
Τοπική Κοινότητα Δεματίου 290,00 19,34 290,00 19,34
Τοπική Κοινότητα Ινίου 591,00 10,08    
Τοπική Κοινότητα Καραβάδου 299,00 7,29    
Τοπική Κοινότητα Κασάνου 471,00 13,72    
Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών 558,00 25,57 558,00 25,57
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 277,00 12,47    
Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού 548,00 16,74    
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 454,00 19,74    
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 495,00 16,56    
Τοπική Κοινότητα Παρτίρων 388,00 21,34    
Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού 247,00 7,13    
Τοπική Κοινότητα Σκινιά 520,00 27,78    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2.334,00 37,39 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Βόνης 568,00 8,23    
Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων 367,00 4,96    
Τοπική Κοινότητα Θραψανού 1.261,00 11,44    
Τοπική Κοινότητα Σαμπά 138,00 12,76    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 4.753,00 122,74 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αμαριανού 159,00 6,58    
Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 322,00 11,81    
Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου 262,00 4,46    
Τοπική Κοινότητα Ασκών 241,00 6,23    
Τοπική Κοινότητα Γερακίου 322,00 20,90    
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 199,00 5,75    
Τοπική Κοινότητα Καρουζανών 87,00 8,69    
Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης 439,00 10,79    
Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 1.491,00 12,79    
Τοπική Κοινότητα Λιλιανού 74,00 6,96    
Τοπική Κοινότητα Λυττού 234,00 5,73    
Τοπική Κοινότητα Μαθιάς 167,00 6,74    
Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 369,00 2,95    
Τοπική Κοινότητα Σμαρίου 387,00 12,36    
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 10.978,00 102,52 0,00 0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 9.198,00 72,23 0,00 0,00
Δημοτική Κοινότητα Μοιρών 6.496,00 15,94    
Τοπική Κοινότητα Γαλιάς 805,00 13,40    
Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 328,00 9,03    
Τοπική Κοινότητα Κουσέ 155,00 9,15    
Τοπική Κοινότητα Περίου 71,00 4,14    
Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου 790,00 7,42    
Τοπική Κοινότητα Ρουφά 130,00 5,94    
Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων 423,00 7,21    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1.780,00 30,29 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Βώρων 726,00 11,16    
Τοπική Κοινότητα Σίβα 426,00 11,00    
Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 628,00 8,13    
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 26.717,00 271,58 15.677,00 74,18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 10.731,00 94,83 6.635,00 30,69
Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως 3.604,00 12,40 3.604,00 12,40
Δημοτική Κοινότητα Γουβών 3.031,00 18,29 3.031,00 18,29
Τοπική Κοινότητα Ελαίας 1.936,00 28,24    
Τοπική Κοινότητα Επάνω Βαθείας 224,00 2,84    
Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 290,00 13,73    
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαθείας 1.357,00 4,44    
Τοπική Κοινότητα Κόξαρης 199,00 7,33    
Τοπική Κοινότητα Χαράσου 90,00 7,56    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.291,00 45,74 0,00 0,00
Τοπική Κοινότητα Αϊτανίων 280,00 6,55    
Τοπική Κοινότητα Γαλίφας 122,00 7,94    
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1.209,00 15,57    
Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 206,00 11,43    
Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 474,00 4,25    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 5.433,00 60,11 2.062,00 12,69
Δημοτική Κοινότητα Μαλίων 3.224,00 21,77    
Δημοτική Κοινότητα Μοχού 2.062,00 25,65 2.062,00 25,65
Τοπική Κοινότητα Κρασίου 147,00 12,69    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8.262,00 70,90 6.980,00 30,80
Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου 3.815,00 11,35 3.815,00 11,35
Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου 3.165,00 19,45 3.165,00 19,45
Τοπική Κοινότητα Αβδού 357,00 11,75    
Τοπική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος 401,00 8,51    
Τοπική Κοινότητα Κεράς 110,00 3,86    
Τοπική Κοινότητα Ποταμιών 414,00 15,98    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 128.368,00 2.016,70 22.530,00 287,25
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png