Εξοικονομώ κατ' οίκον Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη προγράμματος

"Εξοικονομώ Κατ' Οίκον"

Προκηρύχτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011 το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», μέσω του οποίου θα δίνονται επιδοτήσεις και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια (αντικατάσταση κουφωμάτων, καυστήρων, μονώσεις, κλπ). Το πρόγραµµα αφορά σε παλαιά κτίρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση των 1.750 €/τ.µ., χρησιµοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια. Οι κατηγορίες των δικαιούχων διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000€ ή τις 40.000€ αντίστοιχα. Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000€ και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 22.000€ και 40.000€  ή 40.000€ και 60.000€ αντίστοιχα. Θα δίδεται χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500€ και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ: Ατομικό εισόδημα έως 60.000€ ή οικογενειακό έως 75.000€. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα δίνονται χαμηλότοκα δάνεια, που θα καλύπτουν το 100% του προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι οι εξής:
1.    Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
2.    Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
3.    Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόμενης εξοικονομούμενης ενέργειας, στην αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και β) τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι παρεμβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφ΄ρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και να φέρουν σήμανση CE. Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στη σελ. 15 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι οι: ALPHA, Εθνική, Πειραιώς και EFG Eurobank - Ergasias. Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν, σε συνεργασία με τις Τράπεζες, την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης. Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011. Για την υποστήριξη των πολιτών, τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png