Προδημοσίευση Εξωστρέφεια Εκτύπωση E-mail
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", προδημοσίευσε το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει και να υποστηρίζει τις ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις, για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλουν οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών.

β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο, και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον μία επιχείρηση της περίπτωσης (α).

γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο, και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις της περίπτωσης (α).

δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (α) ανωτέρω και υποβάλλουν, εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο, και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών. 

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόγραση για ενέργειες που εντασσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός, ενέργεις πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών, ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας, ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους, ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 € έως 250.000,00 €

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότητησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνεται από 40% έως 50% και θα οριστικοποιηθεί με την προκήρυξη του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες

www.antagonistikotita.gr

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png