Ίδρυση - Ιστορικό Εταιρείας Εκτύπωση E-mail
Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α." (ΑΝ.Η.) είναι μία αναπτυξιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται κύρια στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 - Π.Δ 409/86 - Ν2339/95 περί ΑΕ και από το άρθρο 46 παρ. 1β του Ν.1416/84 όπως αναφέρεται στο άρθρο 291 παρ. 1β της κωδικοποίησης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα κατά το Π.Δ. 410/1995.

  • 1989: ιδρύεται από το Δήμο Αρχάνων και τις Κοινότητες Κάτω Αρχανών, Βασιλειών και Σκαλανίου. Μετοχικό κεφάλαιο: 6.000.000δρχ.
  • 1993: διευρύνεται και συμμετέχουν 18 ΟΤΑ και 2 Συνεταιριστικές οργανώσεις. Μετοχικό κεφάλαιο: 12.000.000δρχ.
  • 1997: νέα διεύρυνση με τη συμμετοχή 14 Δήμων (96,3%) και 3 Συνεταιριστικών οργανώσεων (3,7%). Μετοχικό κεφάλαιο: 60.000.000δρχ.
  • 2000: νέα διεύρυνση με απόφαση της Γ.Σ. για τη συμμετοχή όλων των Δήμων του Νομού Ηρακλείου (80%), Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Τραπεζών (20%). Μετοχικό κεφάλαιο: 120.000.000δρχ.
  • 2002: To μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.670.000δρχ. με κεφαλοποίηση αποθεματικών. Μετοχικό κεφάλαιο: 122.670.000δρχ.
  • 2004: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μετοχικό κεφάλαιο: 402.000 €.
  • 2006: To μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 5.360 € με κεφαλοποίηση αποθεματικών. Μετοχικό κεφάλαιο: 407.360 €.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png