Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Ποιο μέλλον θέλετε στις αγροτικές περιοχές – Περιοχές της Υπαίθρου; Εκτύπωση E-mail
Ποιο μέλλον θέλετε στις αγροτικές περιοχές - Περιοχές της Υπαίθρου;
Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών - Περιοχών της Υπαίθρου

Θέλετε να βοηθήσετε να "επηρεάσετε" τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο; 
 
Βοηθήστε μας απαντώντας σε αυτήν την έρευνα που διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά! 
 
Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ELARD), το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, έχουμε δημιουργήσει έναν ιστότοπο - (έρευνα) για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τη γνώμη του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού σχετικά με το μέλλον των εδαφών τους. 
 
Μια έρευνα που θέλει να χρησιμεύσει ως σημείο συνάντησης για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος. 

Μια ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα που χρησιμεύει για να ακούει και να συλλέγει μέχρι τις 30.06.2020 τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το μέλλον για τις αγροτικές περιοχές, για την ύπαιθρο.

Λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ: 
 

Μην περιμένετε, το μέλλον έρχεται νωρίτερα από ότι νομίζετε!
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CLLD/LEADER

 
Προσωρινά αποτελέσματα δημοσίων έργων CLLD LEADER Μεσαράς Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 237/18-03-2019) 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.  
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της εταιρείας.  
Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πίνακα αποτελεσμάτων, ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ΟΠΣΑΑ, στο πεδίο «Εγχειρίδια-Κανονισμοί») και υποβάλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τα δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στο πρωτόκολλο της εταιρείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων. Εφόσον το αποδεικτικό κατάθεσης αποσταλεί ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχει περιέλθει στα γραφεία της ΟΤΔ, με ευθύνη του δικαιούχου, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και αποδεικτικό κατάθεσης) δεν θα γίνει δεκτή.
Η προσφυγή υποβάλλεται και εξετάζεται από Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31-12-2018) ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται οι λόγοι. Σε περίπτωση που είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της κάθε αίτησης στήριξής (φύλλα επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, εγκεκριμένος προϋπολογισμός) αποστέλλονται ατομικά σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους.
Οι προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση τυχόν ενδικοφανών προσφυγών και μετά την έκδοση απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης. 
Διαβάστε περισσότερα...
 
Προσωρινά αποτελέσματα CLLD LEADER Μεσαράς Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 412/12-4-2019)

 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής (αίτηση ένστασης) κατά του πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της προκήρυξης.  Η προσφυγή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ - www.ependyseis.gr) και σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προσφυγών (που διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Η.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης  απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα σχετικά έντυπα αυτής (φύλλο επιλεξιμότητας, βαθμολόγησης, αναλυτικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποιημένη βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

 

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.2

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.3

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.4

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.5

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.1

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.3

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.4

 

Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 19 - 36 από 240
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png