Αρχική Σελίδα
Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια επιβατικών οχημάτων
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01/02/2021.
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προχωρά στην ανακοίνωση τεσσάρων (4) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεπτά άτομα (17), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2021

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις αφορούν στις ειδικότητες: Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ (7 άτομα), Κοινωνιολόγων (1 άτομο), Εποπτών Στέγασης (5 άτομα) και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών/ Διερμηνέων (4 άτομα). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά παραρτήματα, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (23-12-2020)
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (29-12-2020)
 
Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Δημοσίων Επενδύσεων – Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Μετά την οριστικοποίηση του υπ’ αρ. 1910/25-11-2020 Πίνακα Κατάταξης, εκδόθηκαν, από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, οι Αποφάσεις Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» για 5 δημόσιες επενδύσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί προτάσεις στην με αρ. πρωτ. 1821/20.11.2019 πρόσκληση: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
Συγκεκριμένα εντάσσονται τα παρακάτω έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 717.324,92€.
  1. Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας, με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Μαλεβιζίου και προϋπολογισμό 149.999,82€.
  2. Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών, με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Βιάννου και προϋπολογισμό 267.200,00€ .
  3. Σκουπίδια στον αφρό! Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μαλεβιζίου, με Φορέα Υλοποίησης το «Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη» και προϋπολογισμό 47.388,80€.
  4. Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου και προϋπολογισμό 49.352,00€.
  5. Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα, με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και προϋπολογισμό 203.384,30€.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png