Αρχική Σελίδα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Π. CLLD/LEADER

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Αξιολόγηση Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης των  Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, CLLD/LEADER Μεσαράς και CLLD/LEADER Αλιείας

Που συγχρηματοδοτούνται από

•             το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) - υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»”) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) και

•             το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 (Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» - υπομέτρο 4.4 «Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού») ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ).

Ποσό προϋπολογισμού: 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ
 
Ανακοίνωση

 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας, εξόδων προετοιμασίας, ταξινόμησης και μεταφοράς.

Ποσό προϋπολογισμού: 30.000,00€.

Προκήρυξη

 
Μίσθωση γραφείων

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση γραφείων στο Ηράκλειο

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να ενοικιάσει γραφεία στην πόλη του Ηρακλείου για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA 2021.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως 10/6/2021 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 802/31-5-2021 Προκήρυξης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αντλήσουν τη σχετική προκήρυξη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png