Ενδεικτικές οδηγίες ΟΠΣΑΑ
ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ (30/10/2018)