Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ_3
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA», διάρκειας έως 31.12.2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 02.07.2018
Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση (.pdf)
Παράρτημα γλωσσομάθειας 14.03.2018 (.pdf) 
Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ 30.03.2018 (.pdf)
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΟΧ 3 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΟΧ 3 - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ