Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ_2
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «CLLD/LEADER», διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 04.06.2018
Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση (.pdf)
Παράρτημα γλωσσομάθειας 14.03.2018 (.pdf) 
Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ 30.03.2018 (.pdf)
Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (.pdf)