Προσλήψεις Προσωπικού ΣΟΧ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες  Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη – ESTIA», διάρκειας έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Η Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων αρχίζει 15/03/2018 και ολοκληρώνεται στις 26/03/2018.
Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση (.pdf)
Παράρτημα γλωσσομάθειας 26.10.2017 (.doc)
Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ 30.03.2017 (.doc)
Έντυπο αίτησης ΣΟΧ (.doc) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΘΕΣΗ 101 
Συμμετέχοντες 101
Απορριπτέοι 101
ΘΕΣΗ 102
Απορριπτέοι 103