Πρόσκληση για ασφάλιση κατοικιών
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για απ'ευθείας ανάθεσης προμήθειας ασφάλισης κατοικιών
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ προκειμένου να ασφαλίσει τις κατοικίες που έχουν μισθωθεί στην Κρήτη για τις ανάγκες του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ασφαλειών, στις 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της στη διεύθυνση Νικολάου Παχάκη 2 701 00  Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.

Αναλυτική πρόσκληση