Εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα
Εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα_ Φάκελος Α’ (.pdf)
Παράρτημα 2 του Φακέλου Α (.pdf)
Εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα_ Φάκελος Β’ (.pdf)