Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Συνοπτικός διαγωνισμός μίσωθσης οχημάτων
Συνοπτικός διαγωνισμός μίσωθσης οχημάτων Εκτύπωση E-mail
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει το με αρ. 11/04.01.2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ενοικίαση Οχημάτων»  στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη - ESTIA» 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 58.218,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (46.950,00€ +11.268,00€ ΦΠΑ 24% = 58.218,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18/1/2018 και ώρα 09:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 16:00
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος