Αρχική Σελίδα arrow Ανακοινώσεις arrow Ανακοίνωση - Πρόσκληση CLLD/LEADER - LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Ανακοίνωση - Πρόσκληση CLLD/LEADER - LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Εκτύπωση E-mail

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

  •  ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER" ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (Δ.Δ. ΕΓΤΑΑ 322.222.222 €)
  •  ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΛθ 2014-2020, (Δ.Δ. ΕΤΘΑ: 54.117.648 €)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CLLD / LEADER

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή:

  • των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 - 2020 ή/και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020,
  • των τοπικών εταιρικών σχημάτων / ΟΤΔ που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους,
  • των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές. 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της ΟΤΔ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης που αφορά μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19) ή μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (Προτεραιότητα 4) ή και στην ενίσχυση μέσω και των δύο ανωτέρω Προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάθεση από τον ίδιο φορέα δύο διαφορετικών προτάσεων, μιας πρότασης που αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και μιας πρότασης που αφορά στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, για περιοχές εφαρμογής οι οποίες ταυτίζονται έστω και σε μέρος αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος φορέας υποχρεούται για την υποβολή μίας πρότασης με πολυταμειακή προσέγγιση.   
Η υποβολή από έναν φορέα περισσοτέρων της μιας πρότασης, οι οποίες αφορούν και ΕΓΤΑΑ, είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός). Στις περιπτώσεις αυτές για κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ. 
Οι εν λόγω προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια σύμφωνα και με την παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης.
Στην περίπτωση όπου δεν καλυφτεί ο απαιτούμενος αριθμός των περιοχών εφαρμογής, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά στο πλαίσιο Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της πρόσκλησης. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης του συνόλου των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με το άρθρο 33 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος