Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για ασφάλιση κατοικιών
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για απ'ευθείας ανάθεσης προμήθειας ασφάλισης κατοικιών
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ προκειμένου να ασφαλίσει τις κατοικίες που έχουν μισθωθεί στην Κρήτη για τις ανάγκες του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ασφαλειών, στις 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της στη διεύθυνση Νικολάου Παχάκη 2 701 00  Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.


 
Συνοπτικός διαγωνισμος για τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς
Διακήρυξη 664/16-10-2017 Γεωργική Σχολή Μεσαράς
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει το με αρ. 664/16-10-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης – αναβάθμισης του πρώην σταθμού γεωργικής έρευνας Μεσαράς και της Επαγγελματικής Σχολής Κρήτης» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (45.0000,00€ +10.800,00€ ΦΠΑ 24% = 55.800,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 16:00


 
Μίσθωση κατοικιών στη Σητεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2017/0000000109), με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στη Σητεία για την προσωρινή στέγαση προσφύγων
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
Δρόμοι Απασχόλησης - Ισότιμη Πρόσβαση