Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 1.4.γ/13: «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών» της Δράσης 1.4/13 : «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) με συνολικά σαράντα δύο άτομα (42) για την κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών των συνεργαζόμενων Δήμων
 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Aνακοίνωση Αποτελεσμάτων 

Ανακοινώνεται η  αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων του έργου 1.1.β/13: «Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες α΄ επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας» της Δράσης 1.1/13 «Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων νομίμως διαμενόντων στη χώρα» της Προτεραιότητας 1: «Υλοποίηση δράσεων που εφαρμόζουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης του Ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών. 
 
 
Δελτίο Τύπου Υποβολής Προτάσεων 3ης προκήρυξης LEADER
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της από 10 Δεκεμβρίου 2014, προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ: Βιωματικό εργαστήριο για κτηνοτρόφους

Τίτλος: ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ: Βιωματικό εργαστήριο για κτηνοτρόφους απ’ όλη την Κρήτη,

στις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2015, στο Γερακάρι Αμαρίου. 

Ερωτηματολόγιο

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αφίσα 1

Αφίσα 2