Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο "Βιωματική σύνδεση και γνωριμία των νέων με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. Μια κοινωνία μέσα από τους αιώνες" και κωδικό MIS 453606
 
 
Διαγωνισμός "Μελέτη αγροδιατροφικών προϊόντων"
Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της «Δράσης 1» της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο - ΤΟΠΣΑ(Κωδ. ΟΠΣ: 376694)» προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας».


 
Διαγωνισμός "Μελετη αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας"
Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας με σκοπό την εκμετάλλευσή της από κοινωνικές επιχειρήσεις» 
  
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της «Δράσης 2» της πράξης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση - ΤΟΠΣΑ (Κωδ. ΟΠΣ: 383631)» προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας με σκοπό την εκμετάλλευσή της από κοινωνικές επιχειρήσεις».


 
Φάρμες - Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: 
«Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών»
Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο
 «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ»
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

ΑΡΧΑΝΕΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 702 – 4/08/2014